INFORMACION PËR TRAJTIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE faqet e huaja

Patronato INAS CISL, me seli në Romë – Viale Regina Margherita 83 / a (CAP 00198), si Subjekt i të Dhënave, ju informon në përputhje me nenin. 13 Rregullorja e BE-së nr. 2016/679 (si më poshtë “GDPR”), mbrojtja e të cilit do të aplikohet për përpunimin, që të dhënat tuaja do të përpunohen në mënyrën dhe për qëllimet e mëposhtme:

Subjekti i trajtimit
Subjekti trajton, sipas nenit. 6, shkronja b) e GDPR, vetëm të dhënat personale të identifikimit (për shembull, emrin, mbiemrin, adresën e postës elektronike), që bashkangjitet nga përdoruesi duke dërguar emailin në adresën e treguar në faqe.

Qëllimi i trajtimit
Të dhënat tuaja personale trajtohen për qëllimet e mëposhtme:
1. për ofrimin e saktë të shërbimit  informues të kërkuar nga përdoruesi;
2. për të kontaktuar përdoruesin në rast problemesh
3. për qëllime statistikore

Mënyra e përpunimit
Përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet me anë të operacioneve të treguara në nenin. 4 n. 2) GDPR dhe konkretisht: mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, konsultimi, përpunimi, modifikimi, përzgjedhja, nxjerrja, krahasimi, përdorimi, ndërlidhja, bllokimi, komunikimi, anulimi dhe shkatërrimi i të dhënave.
Të dhënat personale janë subjekt i përpunimit si në letra ashtu edhe  elektronikisht dhe / ose të automatizuara

Qasja në të dhënat
Të dhënat mund të bëhen të aksesueshme për qëllimet e lartpërmendura nga operatorët e patronatit, si dhe bashkëpunëtorët vullnetarë të Subjektit, në cilësinë e tyre si kontrollues dhe / ose administratorë të sistemit; të palëve të treta ose nga subjekte të tjera që kryejnë aktivitete outsourcing në emër të Subjektit të të Dhënave, në cilësinë si përgjegjës të të dhënave.

Komunikimi i të dhënave
Sipas nenit. 6, shkronja c) të GDPR, Subjekti mund të komunikojë, nëse i kërkon, të dhënat e tij tek Organet Mbikqyrëse, Autoritetet Gjyqësore, si dhe atyre subjekteve për të cilët komunikimi është bërë i detyrueshëm me ligj për përmbushjen e qëllimeve të përmendura. Këto subjekte  do t’i trajtojnë të dhënat në cilësinë si subjekte të pavarura të përpunimit
Të dhënat nuk do të zbulohen.

Transferimi i të dhënave
Të dhënat personale ruhen në serverët e vendosur brenda Bashkimit Evropian. Subjekti i të dhënave siguron që transferimi i të dhënave në vendet jashtë BE-së do të jetë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, sipas nënshkrimit të klauzolave standarte të parashikuara nga Komisioni Evropian.

Natyra e sigurimit të të dhënave dhe pasojat e refuzimit të përgjigjes
Dhënia e të dhënave për qëllimet e lartpërmendura është e detyrueshme. Në mungesë të tyre, ne nuk do të jemi në gjendje të vazhdojmë me shërbimin.

Të drejtat e të interesuarit
Si palë e interesuar, ka të drejtat e përmendura në nenin. 15 të GDPR dhe saktësisht të drejtat të:
sigurojë konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale që i përkasin, edhe nëse nuk janë regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme;
– të marrë indikacion: a) për origjinën e të dhënave personale; b) për qëllimet dhe metodat e përpunimit; c) për logjikën e përdorur në rastin e përpunimit të bërë me ndihmën e instrumenteve elektronike; d) për të dhënat e identifikimit në lidhje me subjektin e të dhënave, përgjegjësin e të dhënave dhe përfaqësuesin e caktuar në bazë të nenit. 3, paragrafi 1, GDPR; e) për subjektet ose kategoritë e subjekteve të cilëve mund t’u komunikohen të dhënat personale ose që mund të vihen në dijeni si përfaqësues të caktuar në shtet, si përgjegjës ose të ngarkuar;

– të marrë: a) përditësimin, ndreqjen ose, kur i intereson, integrimin e të dhënave; b) fshirjen, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, përfshirë të dhënat që nuk kanë nevojë të ruhen për qëllimet për të cilat u grumbulluan ose u përpunuan të dhënat; c) vërtetimin për operacionet e përmendura në shkronjat a) dhe b) janë vënë në vëmendje, gjithashtu edhe në lidhje me përmbajtjen e tyre, të atyre që të dhënat iu janë komunikuar ose shpërndarë, me përjashtim të rastit në të cilin kjo kërkesë është e pamundur apo përfshin një përdorim joproporcional të mjeteve në lidhje me të drejtën e mbrojtur;

– të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht: a) për arsye legjitime përpunimin e të dhënave të tij personale edhe nëse kjo është kryer në përputhje me qëllimin për të cilin janë grumbulluar këto të dhëna; b) për përpunimin e të dhënave personale që i përkasin me qëllim dërgimin e materialeve informuese ose për kryerjen e punëve kërkimore në treg ose komunikimit institucional.

Mbetet mundësia që i interesuari të ushtrojë të drejtën e kundërshtimit edhe pjesërisht. Prandaj, i  interesuari mund të vendosë të marrë komunikime vetëm nëpërmjet metodave tradicionale ose vetëm komunikime të automatizuara ose asnjë nga të dy llojet e komunikimit.

 

Kur është e aplikueshme, ai gjithashtu ka të drejtat e përcaktuara në nenin 16-21 GDPR:
– e drejta e korrigjimit – ka të drejtë të marrë nga subjekti i të dhënave korrigjimin e të dhënave të tij personale të pasakta;
– e drejta e harresës – ka të drejtë të marrë anulimin e të dhënave tëe tij në rastet e treguara në nein. 17 c. 1 i GDPR. Ju kujtojmë se e drejta e anulimit nuk zbatohet nëse trajtimi që është subjekt i anulimit konsiderohet i domosdoshëm në bazë të nenit. 17 c. 3 i GDPR

  1. in caso di opposizione al trattamento, nell’attesa della verifiche necessarie alla determinazione della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento o dei diritti dell’interessato;

– e drejta e kufizimit të trajtimit – ka të drejtën e përdorimit të të dhënave dhe, prandaj, trajtimi, është i kufizuar nqs  është e nevojshme për qëllime të ruajtjes. a. në rast se e kundërshton saktësinë e të dhënave personale, për periudhën e nevojshme që subjekti i të dhënave të verifikojë saktësinë e tij; b. kur, në prani të përpunimit të paligjshëm, kundërshton fshirjen e të dhënave personale, duke kërkuar që në vend të fshirjes të caktohet kufizimi i përdorimit të tyre; c. nëse subjekti i të dhënave nuk ka më nevojë ose nuk synon të ruajë të dhënat, por ka nevojë për t’i ruajtur ato si “të nevojshme për të interesuarin për të konstatuar, ushtruar ose mbrojtur një të drejtë në gjykatë”; d. në rast të kundërshtimit të përpunimit, në pritje të kontrollove të nevojshme deri në përcaktimin e prevalences së arsyeve legjitime të subjektit të të dhënave ose të të drejtave   të tij;

– e drejta e transportueshmërisë së të dhënave – sipas kërkesës suaj specifike, në këtë kuptim, ju keni të drejtë të merrni nga subjekti i përpunimit të dhënat personale objekt i përpunimit elektronik / kompjuterik dhe t’i transmetojnë ato në një Subjekt tjetër i të Dhënave. Këto të dhëna do t’ju sigurohen, gjithnjë sipas kërkesës, në formatin që konsiderohet më i përshtatshëm për t’ju mundësuar t’i përdorni ato më lehtë;
– e drejta e kundërshtimit – ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me nenin 6, paragrafi 1, shkronjat e) ose f) për arsye të lidhura me situatën tuaj të veçantë, përfshirë profilin. Subjekti i të dhënave do të përmbahet nga përpunimi i mëtejshëm i të dhënave personale, përveç nëse ekzistojnë arsye legjitime të ashpra për përpunimin që prevalojnë mbi interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave ose për verifikimin, ushtrimin ose mbrojtjen e drejtë në gjykatë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë, nëse të dhënat personale përpunohen për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut, duke përfshirë profilizimin në masën që është i lidhur me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e automatizuar të kryer sipas teknikave të caktuara dhe specifike. Nëse të dhënat tuaja personale duhet të përpunohen për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në pajtim me nenin 89, paragrafi 1, ju mund të kundërshtoni përpunimin, për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë, përveçse në rast se përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimi i një detyre me interes publik;

-e drejta e ankesës pranë Autoritetit Garantues – Pa cenuar asnjë veprim tjetër administrativ ose gjyqësor, është e mundur të paraqitet një ankesë tek autoriteti kompetent kombëtar i kontrollit (Garantuesi). Në rast se banoni në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose shkelja e legjislacionit të privatësisë bëhet në një shtet tjetër anëtar të BE-së, juridiksioni në lidhje me ankesën do të jetë i Autoritetit mbikëqyrës i atij vendi.

 

Mund të konsultohesh me normativat (GDPR 2016/679) në link si më poshtë: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Mënyra e ushtrimit të të drejtave
Mund të ushtrojë të drejtat e tij në çdo kohë duke dërguar një e-mail në adresën  DPO.INAS@inas.it.

Kohëzgjatja maksimale e trajtimit
Të dhënat personale të personit do të ruhen për tre vjet nga kontakti i tij i fundit.

Subjekti i të dhënave, përgjejgës për mbrojtjen e të dhënave (DPO)

Subjekti i përpunimit të të dhënave është INAS CISL, me qendër në Itali, Romë – Viale Regina Margherita 83 / a (CAP 00198).
Lista e përditësuar e përgjegjësve dhe nën-përgjegjësve të të dhënave mbahet në zyrën e regjistruar të Subjektit të Përpunimit të të Dhënave.
Ëhtë e mundur të kontaktohet  DPO, të emëruar dhe njoftuar tashmë pranë Autoritetit Garantues, duke i dërguar një email në DPO.INAS@inas.it.

 

INFORMACION PËR COOKIES

“Cookie” është një skedar teksti që mund të ruhet në një hapësirë të veçantë në hard diskun e pajisjes së përdorur nga përdoruesi (p.sh. kompjuter, tablet, smartphone, etj.) në momentin kur përdoruesi viziton sitin nëpërmjet browser  të zgjedhur dhe mund të jetë subjekt me pëlqimin e përdoruesit, përveç nëse ato janë cookie teknike. Cookie të lejon të identifikosh pajisjen në të cilën cookie është ruajtur për të gjithë periudhën e vlefshmërisë ose regjistrimit të cookie.

 

Cookies mund të përdoren për ta bërë përdorimin e faqes më të lehtë dhe për ta përshtatur atë më mirë me interesat dhe nevojat tuaja. Cookies mund të përdoren gjithashtu për të ndihmuar në përshpejtimin e përvojave dhe aktiviteteve tuaja të ardhshme në faqen tonë, në mënyrë që t’ju lejojnë qasje të pasur dhe të personalizuar në shërbime të rëndësishme, si dhe për të siguruar të tjerët që mund të përmirësojnë vizitën tuaj. Ne gjithashtu përdorim cookie për të përpiluar statistika të panumërta anonime që na lejojnë të kuptojmë se si njerëzit përdorin Sitet tona dhe të na ndihmojnë të përmirësojmë strukturën dhe përmbajtjen e këtyre Siteve. Ne kemi besim se kjo rrit besimin e përdoruesit në shërbimet tona.

Sidoqoftë, mund të ndryshohen cilësimet e cookie-ve në çdo kohë. Më poshtë ka më shumë informacione në lidhje me cookies dhe si të menaxhoni ndryshimet e tyre.

 

Çfarë lloj cookies përdorim?
Cookies teknike. Këto cookie janë thelbësore për funksionimin e duhur të faqes, ato lejojnë njerëzit të shfletojnë faqet tona të  internetit dhe të përfitojnë nga karakteristikat e tyre. Për shembull  përfshijnë ruajtjen e veprimeve të mëparshme (tekstet e futura) kur kthehesh te një faqe gjatë të njëjtës seancë. Këto cookie nuk ju identifikojnë si një individ. Nëse nuk i pranoni këto cookie, mund të ndikohet në rendimentin e faqes në internet ose në pjesët e tij.

 

Cookie analitike
Cookies në këtë kategori përdoren për të regjistruar informacione mbi përdorimin e faqes. Ne do t’i përdorim këto informacione në lidhje me analizat statistikore agregate në mënyrë që të përmirësojmë përdorimin e faqes dhe ta bëjmë përmbajtjen më interesante dhe më të rëndësishme sipas dëshirës së përdoruesve. Ky lloj cookie mbledh të dhëna anonime mbi veprimtarinë e përdoruesit dhe mënyrën se si mbërriti në Faqe .Kutitë analitike dërgohen nga vetë faqja në internet ose nga fushat e palëve të treta. (shiko “Cookie të palëve të treta”).

Cookie të funksionalitetit
Këto cookie lejojnë faqet e internetit që të mbajnë mend zgjedhjet që bëni (për shembull, emrin tuaj të përdoruesit, gjuhën e zgjedhur ose rajonin ku jeni) për t’ju siguruar një përvojë më të personalizuar në internet. Informacioni që mblidhet nga këto cookie mund të përfshijë informacione personale të identifikueshme që keni dhënë, siç është emri juaj. Ne do të jemi gjithmonë transparentë përballë jush në lidhje me atë informacion që mbledhim, si e përdorim dhe me kë i ndajmë.

Duhet të theksohet se vetëm për cookie-t teknike nuk është e nevojshme të merret pëlqimi i përdoruesit.

Në faqen e internetit www.inas.it përdoret një CUSTOM CMS COOKIE PARËSORE, e cila skadon automatikisht për të garantuar funksionimin e saktë të faqes. Mund të ndryshohen cilësimet e browser për të pranuar ose refuzuar këtë lloj cookie. (shiko “Si të ushtroni zgjedhjet tuaja në browser”)

Cookie të palëve të treta
Ne përdorim furnitorë (Google Analytics) që mund të vendosin cookie në pajisjen tuaj për llogarinë tonë kur vizitoni faqet tona, në mënyrë që t’u mundësohet atyre të ofrojnë shërbimet e tyre. Edhe ndonjë lidhje me palë të treta ose reklamat në faqen tonë mund të përdorin cookie-t, duke klikuar në lidhjen në një faqe në internet të palëve të treta ose në një reklamë që përdoruesi mund t’i marrë këto cookie. Ne nuk mund të kontrollojmë mbledhjen ose përdorimin e informacionit nga këta palë të treta, cookies e të cilave nuk i nënshtrohen kësaj Politike të Privatësisë. Sidoqoftë, ju mund të mohoni pëlqimin për instalimin e tyre duke u lidhur në lidhjen e mëposhtme në faqen e tretë:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT

Si mund t’i kontrolloj ose fshij cookies?
Ju mund të refuzoni çdo lloj cookie dhe gjithashtu mund të shfletoni faqen tonë. Duhet të dini që vazhdimi i lundrimit nëpërmjet hyrjes në një zonë tjetër të faqes ose zgjedhja e një elementi të së njëjtës (për shembull, një imazh ose një link) përfshin dhënien e pëlqimit për përdorimin e cookies.

Shumica e browser të internetit janë vendosur fillimisht për të pranuar automatikisht cookie. Ju mund t’i ndryshoni këto cilësime për të bllokuar cookie-t ose për t’ju paralajmëruar se cookies po dërgohen në pajisjen tuaj. Ka disa mënyra për të menaxhuar cookies. Ju lutemi referojuni manualit të udhëzimeve ose ekranit të ndihmës së browser-it tuaj për të gjetur se si të rregulloni ose ndryshoni cilësimet e browser-it tuaj. Nëse i çaktivizoni cookies që përdorim, kjo mund të ndikojë në përvojën tuaj gjatë kohës që jeni në sitin tonë, për shembull ju mund të mos jeni në gjendje të vizitoni seksione të caktuara ose mund të mos merrni informacione të personalizuara kur vizitoni sitin. Nëse përdorni pajisje të ndryshme për të parë dhe për të hyrë në faqet e Internetit (për shembull, kompjuter, smartphone, tablet, etj.), Duhet të siguroni që çdo browser në secilën pajisje të jetë i rregulluar për të pasqyruar preferencat tuaja të cookie-t.

Zgjedhjet e disponueshme përmes browser
Ju mund të konfiguroni browser që të lejojë ruajtjen e cookies në pajisjen tuaj, t’i refuzojë automatikisht ato ose të refuzojë disa. Është gjithashtu e mundur që të konfiguroni browser për të shfaqur kërkesën për pranim ose refuzim të cookies para se të instalohet cookie. Për më shumë informacion, shihni seksionin c) “Si të ushtroni zgjedhjet tuaja në browser”.

  • Pranimi i cookies
    Përdoruesi mund të vendosë nëse do të pranojë instalimin e cookies në pajisjen e tij. Përdoruesi është i lirë të bëjë zgjedhjen e tij dhe ta modifikojë atë në çdo kohë përmes cilësimeve të browser të përdorur në pajisje. Nëse browser është i vendosur të pranojë instalimin e cookies në pajisjen e përdoruesit, cookies të përdorura nga faqet e internetit të vizituara do të ruhen përkohësisht në një hapësirë të veçantë në pajisjen e përdoruesit. Ato do të lexohen vetëm nga ata që instalojnë cookie-n.

(b) Refuzimi i cookies
Në rast se përdoruesi vendos të refuzojë instalimin e cookies në pajisjen e tij, ose në rast të heqjes së cookies të ruajtura tashmë, nuk do të jetë e mundur të përdoren funksionet e nevojshme për të lundruar brenda disa seksioneve të faqes. për shembull, disa përmbajtje ose shërbime që kërkojnë të bësh login për tu futur. Për më tepër, në lidhje me pajtueshmërinë teknike, mund të jetë e pamundur të njohësh llojin e browser të përdorur nga përdoruesi në pajisjen e tij, gjuhën e parazgjedhur ose vendin nga i cili është i lidhur terminali. Nëse browser është i vendosur të refuzojë instalimin e cookies në pajisje, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për funksionimin e reduktuar të shërbimeve që rrjedhin nga dështimi i autorizimit të ruajtjes dhe shfaqjes së informacionit së nevojshëm për funksionimin e plotë të faqes dhe shërbimeve.

  • Si të bëni zgjedhje në browser
    Çdo browser ofron mënyra të ndryshme për të menaxhuar cookie-t dhe cilësimet e tyre. Konfigurimi i browser përshkruhet në menunë “Ndihmë” e manualit të veglave të vendosura në shumicën e shfletuesve, ku jepen informacione për mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për cookies.

 

Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Per Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/it/9277.html,

Per Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647,

Per Firefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie,

Per Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html.

Duke përdorur faqen, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Më shumë informacion

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close